Historie T.J. Sokol Velké Pavlovice

   

Historie

Spolek Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miloslava Tyrše a Jindřicha Fügnera a první sokolský prapor namaloval Josef Mánes.  Spolek Sokol prošel dlouhým vývojem, kdy byla snaha jej dokonce třikrát utlumit či zlikvidovat. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin a ani současné podmínky nejsou pro novodobý Sokol vůbec jednoduché.

Vlastní vznik Sokola ve Velkých Pavlovicíh se datuje ovšem až o několik desetiletí později. První pokus o založení byl v roce 1898 u příležitosti 100. výročí narození Františka Palackého. U kolébky nového spolku byl A. Horňanský, P. Procinger, V. Pecke, A. Straka a další. Z důvodu zavraždění rakouské císařovny Alžběty v Ženevě byl vyhlášen státní smutek se zákazem všech veřejných akcí a tím bylo ustavení místního Sokola zastaveno a odloženo.

            Z tohoto důvodu se ustavující schůze Sokola Velké Pavlovice konala až několik let po té a to 23.11.1913. Starostou Sokola byl zvolen A. Horňanský, místostarostou H. Gold, náčelníkem St. Vrba. Jednota se stala součástí Rastislavovy župy sokolské. Jednota měla 25 dospělých členů. První cvičení bylo zahájeno 30.11.1913, byla založena spolková knihovna, začalo se nacvičovat první divadlo a zároveň probíhalo nacvičování skladeb na Všesokolský slet v Brně. Na první výroční schůzi byl ustaven ženský cvičící odbor. Dne 21.6.1914 se konalo ve Velkých Pavlovicích první okresní cvičení se skvělým úspěchem. Mobilizace v roce 1914 ochromila slibně se rozvíjející činnost, kdy v té době měl Sokol 115 členů. Výsledky výchovy členů tělocvičné jednoty Sokol k národnímu uvědomění se projevily v praxi za I. světové války. Za svobodu českého a slovenského národa proti Habsburkům bojovali v legiích Fr. Kalužík, Miloš Horňanský, Josef Surman a mnoho dalších. Řada členů místního Sokola obětovala život za osvobození národa. Jedním z prvních obětí války se stal v září 1914 náčelník Sokola St. Gold. V roce 1915 začal nácvik tamburářského kroužku pod vedením B. Staňka. Koncem roku 1916 byl Sokol z politických důvodů rozpuštěn.

Ihned po I. světové válce však Sokol obnovil svou činnost. Každoročně se členové zúčastňovali veřejných cvičení, besídek nebo tělovýchovných akademií. Dramatický odbor sehrál ročně v průměru 5 – 9 ochotnických divadel. Společenský odbor organizoval plesy, taneční zábavy a poučné přednášky. Dne 1.května 1926 byl proveden „poklep“ na základní kámen pro stavbu sokolovny  a již v témže roce se hodovalo v nové tělocvičně.  Stavba sokolovny byla skvělým dokladem obětavosti, iniciativy a nadšení členů i čestných příznivců. Celkový dluh spojený s výstavbou sokolovny byl splacen až v roce 1945 z darů členů a příznivců Sokola. Sokol rozšiřoval postupně svoji činnost v různých odborech – např. byl založen lehkoatletický odbor, odbor odbíjené, házené, stolního tenisu, odbor loutkového divadla a odbor národopisný. Všechny odbory vykazovaly soustavně dobrou práci. Veškerá činnost jednoty měla rok od roku stoupající tendenci. V roce 1934 měl Sokol 126 dospělých členů. Sehrál pro děti 5 loutkových her a 8 ochotnických divadel. Jednota vlastnila od října roku 1926 kino a od roku 1936 zvukové kino, které v průběhu fronty bylo zničeno a už neobnoveno. Ročně bylo odehráno 150-180 kinopředstavení. V květnu roku 1938 byli nejzdatnější členové mobilizováni a posláni jako Stráž obrany státu na hranice. V srpnu 1939 se počal ve Velkých Pavlovicích organizovat sokolský odboj Jindra, který se v roce  1940 sloučil s odbojovou skupinou Obrana národa. Velitelem ve Velkých Pavlovicích  byl Jiří Michálek, členy pak A. Ptáčník, V. Klíma, M. Peška, A. Žák, A. Zoubek a další. Přesto cvičenci a členové Sokola vůbec povzbuzeni úspěchem X. všesokolského sletu, který se stal protifašistickou národní manifestací za obranu republiky, pokračovali ještě houževnatěji v tělovýchovné práci. V dubnu 1941 zastavil sudetský nacista K.H.Frank činnost ČOS /Československá obec sokolská/ a rozpustil ji.

Hned po válce dne 5.5.1945 bývalí členové Sokola a mnoho dalších příznivců navázali na historii a  pokračovali v činnosti Sokola. Vyklidila a opravila se Sokolovna, ve které byli vojáci během války, a ihned se obnovila cvičební činnost. Počaly cvičit všechny složky: 3 družstva žáků, 3 družstva žákyň, 1 družstvo dorostenek, 2 družstva žen, 1 družstvo mužů a 1 družstvo starších mužů. Svoji činnost zahájil odbor lehkoatletický, odbíjené, stolního tenisu a odbor divadelní. Již v roce 1945 Sokol uspořádal v lidových krojích hody. V témže roce a roce následujícím se nacvičovaly dvě tělovýchovné akademie za vedení náčelnice Marty Pospíšilové, A. Ptáčníka a A. Zoubka. Dne 26.5.1947 uspořádal Sokol veřejné vystoupení jako generální zkoušku na Předsletové slavnosti a při této slavnosti byl rozvinut nový prapor jednoty, který vlastní jednota doposud. Téhož roku na Předsletové slavnosti odjelo do Prahy 120 žáků a žákyň a  XI. Všesokolského sletu se zúčastnili vybraní muži, ženy, dorostenci, dorostenky, žáci a žákyně. V této době měl Sokol 201 dospělých členů.

 Dne 31.3.1948 byl slavnostně vyhlášen vznik jednotné celostátní tělovýchovné a sportovní organizace Sokol, která se stala složkou Národní fronty.

V roce 1950 došlo ke změně ve vedení T.J.Sokol Velké Pavlovice, starostou byl zvolen Fr. Lacina a byla snaha, aby práce jednoty pokračovaly podle zaběhnutých tradic. V roce 1952 byla příkazem vytvořena „závodní sokolská jednota“, která měla 208 dospělých členů. Starostou byl zvolen opět Fr. Lacina, místostarostou Fr. Petružela, jednatelem J. Škrabal. V této době byl činný oddíl kopané, oddíl odbíjené, lyžařský oddíl, oddíl stolního tenisu, oddíl košíkové. Během roku působení závodní sokolské jednoty odešlo 45 členů, dalších 16 vykonávalo základní vojenskou službu a 2 byli vyloučeni okresním výborem Sokola. V den ukončení své činnosti 6.2.1953 evidoval závodní sokolská jednota už jen 145 dospělých členů.

Ukázalo se, že snaha o přebudování Sokola v souladu s požadavky socialismu nebyla možná a vedla k zániku Sokola. V roce 1952 byla ukončena činnost celorepublikové ČOS a v roce 1953 i jednoty Sokol.

V průběhu celé své činnosti měla členská základna /kromě dospělých/  vždy cca 40 – 60 dorostenců  a 150 - 180 žactva.

/zdroj: kronika Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice, příloha kroniky MěstNV Velké Pavlovice/

 

Současnost

            Na ustavující členské schůzi 29.6.1990 byl Sokol  opět obnoven. Starostou byl zvolen Fr. Lacina, po jeho úmrtí p.Horáček a od roku 1994 Jarmila Švástová.  Bohužel jednota vzhledem k věku svých členů vyvíjela jen velmi malou činnost. Nepodařilo se získat mladé členy a původní členská základna skládající se pouze z 30 členů, kteří byli v Sokole ještě před jeho posledním rozpuštěním, začala postupně vymírat.

Změna nastala až v roce 2009, kdy k 9 nečinným členům se přidalo 12 nových, které pro tu činnost získala současná starostka Jana Václavková, která také pochází ze sokolské rodiny.  Od té doby se Sokol snaží rozvíjet činnost sportovní i společenskou sice ve smyslu původních ideí zakladatelů jednoty Sokola, ale v novém duchu moderní doby. Cílem je zapojit do kulturního, společenského a sportovního života celé rodiny. V současné době je to všestrannost zaměřená na cykloturistiku a pěší turistiku. Jezdíme s našimi členy na kolech po okolí, pořádáme táboráky, slavíme společně narozeniny, účastníme se soutěží ve vaření guláše, kde se vždy velmi dobře pobavíme a prezentujeme naši jednotu jako rodinný celek. Stále hledáme a doplňujeme sportovní činnosti, které v našem městě chybí nebo nejsou dostupné pro širokou veřejnost. V roce 2010 se k Sokolu připojili  trochu netradiční sportovci pro Velké Pavlovice a to boxeři. V letošním roce byla nabídka rozšířená o volejbal a své děti nebo i dospělé můžeme naučit umu vodáctví. V současné době má naše jednota 42 aktivních členů.

Snažíme se co nejlépe spolupracovat s městem, ale i dalšími místními spolky při organizování různých akcí jako např. otvírání či uzavírání cykloturistické sezony s názvem „Jarní či Podzimní šlapka“, zúčastnili jsme i s ostatními spolky úklidu extravilánu města Velké Pavlovice a pomůžeme či se zúčastníme akcí vždy, když jsme o to požádáni. Také jsme navázali na minulost a připravili jsme pro Sokoly a jeho příznivce „Župní sokolský ples“. Zorganizovali jsme první turistickou  akci s názvem „Jarní přechod Pálavy se Sokoly“ pro milovníky turistiky /všech věkových kategorií/, přírody a dobré nálady. Dále jsme letos uspořádali vodácký víkend pro příznivce tohoto sportu. Těmito aktivitami se snažíme spolupracovat se širokou veřejností a snažíme se zaujmout i mladou generaci, ale především podporujeme akce pro celou rodinu.  To že chceme zaujmout i dospívající mládež dokazujeme tím, že jsme nabídli městu spolupráci při zajišťování provozu nového místního skateparku, kde má dorost možnost se vybít v adrenalinových sportech jako je jízda na skateboardu, in-line bruslích, BMX či MTB kolech nebo freestyle koloběžkách. 

Od města jsme v loňském roce získali klubovnu, ve které se dle času a možností schází naši členové. Máme zde uložen náš prapor, který jsme zpět získali v letošním roce a ze kterého máme obrovskou radost, dále jsou tam vystavené naše vítězné trofeje ze soutěží ve vaření guláše a je tam umístněna část naší prezentace historie. V současné době připravujeme vlastní webové stránky, kde se o naší činnosti či historii dozvíte více. Tyto stránky budou prezentovány také na internetových stránkách města.

 

                                                   Starostka a náčelnice T.J.Sokol Velké Pavlovice

                                                                       Ing. Jana Václavková

/2011/